Vet mer om sten- och bergspräckning

Bergspräckning har sina klara fördelar gentemot bergsprängning i vissa situationer. Givetvis finns det projekt där bergsprängning är bättre för ändamålet, men i en del fall lämpar sig spräckning helt enkelt bäst. Det är vibrationsfritt (näst intill) jämfört med hur man traditionellt lossar berg. Med spräckning brukar man använda sig av krut, som brinner bra mycket långsammare än dynamit. Det här får som resultat att omgivningen påverkas i betydligt lägre utsträckning, vilket kan vara särskilt önskvärt i tätbefolkade områden, så som i centrala Stockholm till exempel. 

Kan användas i känsliga områden

Den kanske tydligaste fördelen som bergspräckning har mot bergsprängning, är att det kan användas i känsliga och tätbebyggda områden, till exempel i centrala delarna av Stockholm eller Göteborg. Precisionen är helt enkelt större och vibrationerna betydligt mindre. Det är till och med möjligt att spräcka berg inomhus, till exempel i källargrunden för att sänka marknivån. Med krut är det möjligt att applicera riktad sprängverkan, vilket gör att det är säkert med bergspräckning, även så pass nära husgrunden och konstruktionen. 

Låga risker för skador på egendom

När bergsprängning ska genomföras krävs inspektioner och att man ansöker om ett tillstånd innan sprängningen kan påbörjas. Med många fastigheter runt omkring projektområdet, så som det kan se ut i till exempel Stockholm, krävs energi- och tidskrävande inspektioner som allt som oftast blir en mycket stor utgiftspost i projektet. 

Med bergspräckning krävs inte detta. Som nämnt ovan kan riktad sprängverkan appliceras, vilket gör att riskerna för att skador på omkringliggande egendom är minimal. Bergspräckning kan till och med användas i särskilt känsliga miljöer, så som vid bergvärme, egenburrade brunnar eller i mycket tätbefolkade områden så som i centrala Stockholm. 

Dyrare per enhet – men kan ändå vara mer ekonomiskt

En patron som används för bergspräckning är ofta dyrare än en dynamitgubbe. Men eftersom besiktning oftast inte behövs kan bergspräckning fortfarande vara det mest ekonomiskt försvarbara valet. En besiktning av intilliggande fastigheter, som krävs vid sprängning med dynamit, kan bli mycket dyr. Till exempel är det rekommenderade säkerhetsavståndet, utan skydd, kring 30 meter vid bergspräckning. Vid sprängning med dynamit krävs ett avstånd som är ungefär 10 gånger så långt.  

Då kan du behöva bergspräckning

  • Om du ska göra en tillbyggnad
  • Om du ska bygga en pool
  • När du ska dränera husgrunden
  • Vid nybyggnationer av hus
  • Om du vill sänka golvnivån i källaren
  • För dig som vill frigöra mer utrymme på tomten
  • Arbeten under vatten
28 Mar 2018