Systematiskt brandskyddsarbete är viktigt

Ett systematiskt brandskyddsarbete - SBA - innebär att man som organisation planerar, utbildar, följer upp, dokumenterar och kontrollerar brandskyddsarbetet i en byggnad samt inom den egna verksamheten. En SBA ska enligt lag finnas i alla organisationer och detta oavsett storlek.

Man kan ta professionell hjälp med arbetet för brandskydd och med systematiskt brandskyddsarbete. Det man först och främst måste reda ut är vem som ha ansvaret. Är det fastighetsägaren, entreprenören eller en nyttjanderättshavare som har ansvaret - eller delas detta, och i så fall hur? Det är viktigt att det finns en tydlig struktur i detta då det leder till att man dels kan förhindra bränder, men dels också agera rätt om en sådan skulle inträffa.

En annan viktig sak handlar om att det ska ses som ett ständigt pågående arbete. Systematiskt brandskyddsarbete gör ingen nytta om det blir stående i en pärm i en bokhylla: det måste följas upp och därför är det också bra att arbetet utvecklas för den egna organisationen och inte efter en given standardmall.

Brandskyddsorganisation ska utses

VDn - eller motsvarande - på ett företag har ansvaret i att utse en brandskyddsorganisation där exempelvis en anställd fungerar som brandskyddsansvarig och en annan som brandskyddskontrollant.

Den senare har en viktig uppgift i att regelbundet kontrollera allt från brandlarm, rökluckor, brandvarnare, nödutgångar vidare till exempelvis hur de risker som identifieras - exempelvis brandfarlig material - hanteras. Genom detta så kan man också direkt larma om någonting inte följer planen eller om något visar sig vara ur funktion. Det är viktigt att dessa kontroller sker utifrån en given checklista.

Så agerar vi vid branden

Systematisk brandskyddsarbete handlar om att förhindra en brand - men även om att klargöra vad som gäller om en sådan inträffar. Genom utbildning av personalen kan man ge svar på en massa frågor som kan dyka upp i ett skarpt läge.

Hur utrymmer vi lokalerna, hur ser vi till att alla evakueras, hur räknar vi in samtliga och var samlas vi? Utöver detta så bör det redas ut hur man larmar räddningstjänsten samt vem som möter upp dessa.

En brand kan även ställa frågor om släckningsarbetet. Kan vi släcka branden på egen hand? Där handlar det dels om att rätt verktyg finns tillgänglig, men även att det finns kunskap om när man ska ta ett steg tillbaka.

24 Dec 2022