Advokathjälp vid omhändertagande enligt LVU

LVU, eller lagen om vård av unga, används när socialtjänsten misstänker att ett barn eller ungdom far illa i hemmet och riskerar att skada sin hälsa eller riskera sin utveckling. Det kan antingen vara allvarliga brister i hemförhållandena eller barnets eget beteende som utsätter det för dessa risker. Innan ett eventuellt tvångsomhändertagande måste socialtjänsten göra en grundlig utredning om barnets förhållanden, något som i många fall kan vara svårt. Man har också att väga in att ett omhändertagande kan påverka barnet menligt och orsaka ett trauma.

Beslut 

När socialtjänsten anser att ett barn bör omhändertas skickar man in en ansökan till förvaltningsrätten som kallar till en muntlig förhandling där alla parter hörs. Föräldrar och barn har rätt till varsitt offentligt biträde som bekostas av staten. Man har rätt att utse vilken advokat eller juridiskt kunnig person som helst till sitt offentliga biträde och få kostnaderna betalda.

Ofta sker ett omhändertagande mot förälderns vilja, men det kan också vara så att föräldern till ett missbrukande barn försöker förmå socialnämnden att göra ett omhändertagande när inget annat hjälper.

Omhändertagande och placering

Ofta kan ett omhändertagande ske frivilligt efter beslut men vissa akuta fall kan det krävas handräckning från polis, något som kan upplevas som väldigt dramatiskt och otäckt för barnet. Detta försöker man därför i det längsta undvika.

När barnet eller den unge omhändertagits ska socialnämnden hitta ett lämpligt familjehem för barnet. För missbrukande barn finns särskilda ungdomshem där man kan få hjälp att komma til rätta med sitt missbruk. Socialnämnden är ansvarigt för barnet under hela perioden för omhändertagandet och ska följa upp minst var sjätte månad och besluta om fortsatta åtgärder. Uppföljning sker genom besök och samtal med barn och föräldrar.

Välj en erfaren advokat

Det är i många fall svårt för socialnämnden att göra utredningar och fatta beslut i dessa frågor och ofta förekommer brister och felaktig information i utredningarna. Ibland agerar socialtjänsten för snabbt, ibland väntar man för länge med ett omhändertagande. Det är ett känsligt ämne och det pågår ofta infekterade debatter kring LVU och des tillämpning.

Om du som förälder till ett omhändertaget barn känner att du eller ditt barn har blivit felaktigt behandlade bör du söka upp en advokat med goda kunskaper inom familje- och socialrätt, samt erfarenheter av LVU-fall, och låta denne bli ditt offentliga biträde. På så sätt borgar du för att du och ditt barn får en så rättvis och objektiv behandling som möjligt. En advokat kan även hjälpa dig att överklaga ett beslut och ta det vidare.

Du hittar mer om information om LVU på denna sida

12 Dec 2017